Algemene voorwaarden Zaalhuur

Algemene voorwaarden Zaalhuur

Stichting ontmoetingscentrum de Beerzen

Gevestigd Doornboomstraat 32 5091 CB Middelbeers

Telefoon: (013) 844 011 E-mail: onsmevrouw@gmail.com

Voorwaarden zaalhuur gemeenschappelijk ontmoetingscentrum Ons Mevrouw te Middelbeers

1.1 Onder zaalverhuurder wordt verstaan Stichting ontmoetingscentrum de Beerzen,  genaamd Ons Mevrouw

1.2 Onder zaalhuurder wordt verstaan de natuurlijke- of rechtspersoon die met verhuurder een reservering-/ zaalhuurovereenkomst heeft gesloten.

1.3 Onder reserveringsovereenkomst wordt verstaan de overeenkomst tussen zaalhuurder en zaalverhuurder waarbij zaalhuurder voor bepaalde tijd de zaal huurt.

1.4 Onder zaal wordt verstaan de ruimte(s) die zaalverhuurder als zodanig aan zaalhuurders aanbiedt.

1.5 Onder gebruikers/gasten wordt verstaan de deelnemers aan een activiteit van zaalhuurder.

1.6 Onder annulering wordt verstaan het opzeggen van de overeenkomst door zaalhuurder.

2 Reservering

2.1 Er bestaat de mogelijkheid dat zaalhuurder meerdere datums per kalenderjaar definitief kan vastleggen, dit in samenspraak met zaalverhuurder. Afspraken tussen zaalverhuurder en zaalhuurder worden altijd aan het einde van ieder kalender jaar besproken en worden vastgelegd voor het komende nieuwe kalender jaar.

2.2 Zaalhuurder verklaart door aanvaarding van de overeenkomst op de hoogte te zijn van, en in te stemmen met de Algemene Huurvoorwaarden & Huisregels.

3 Betaling per factuur

3.1 De zaalhuurder gaat akkoord met de facturatie van de zaalhuur na bevestiging van datum , tijd en ruimte.

  1. Annulering

4.1 De annuleringsvoorwaarden gelden voor huurders van de zaalverhuurder.

4.2 Bij annulering twee weken voor de datum wordt 50% van de huur in rekening gebracht.

4.3 Bij annulering  3 dagen van te voren en in geval van ‘no show’ wordt 100% van de totale kosten in rekening gebracht.

4.4 Annulering kan alleen per e-mail geschieden, waarbij de maildatum als annuleringsdatum geldt

5 Betalingstermijn

5.1 Facturen/betalingen dienen binnen 10 werkdagen na factuurdatum door zaalhuurder te zijn voldaan.

6 Gebruik van het gehuurde/Huisregels

6.1 Het is zaalhuurder niet toegestaan de zaal voor een andere dan in de reserveringsovereenkomst aangegeven activiteit te gebruiken en/of aan derden te verhuren of in gebruik te geven.

6.2 Livemuziek is (in overleg) alleen na overeenstemming met de beheerder mogelijk.

6.3 Roken en open vuur is i.v.m. brandveiligheid nergens toegestaan

6.4 Het aanbrengen van versieringen en plaatsen van decorstukken is alleen toegestaan in overleg met de zaalverhuurder/beheerder

6.6 In de zaal mag door zaalhuurder niets worden aangeplakt of op welke wijze dan ook worden bevestigd, zonder voorafgaande toestemming van de zaalverhuurder/beheerder.

6.7 Aanwijzingen van vrijwilligers en/of beheerder van de zaalverhuurder dienen te allen tijde opgevolgd te worden.

6.8 Eventuele schade wordt gemeld aan de zaalverhuurder/beheerder., Afhankelijk van de oorzaak van de schade worden de kosten verhaald op de huurder.

6.9 De zaalverhuurder/ beheerder, zijn niet aansprakelijk voor eventuele diefstal of vermissing van spullen.

7 Ontbinding van de overeenkomst

7.1 Het per direct ontbinden van de overeenkomst van de zijde van zaalverhuurder is mogelijk indien er sprake is van:

  1. het niet nakomen van de verplichtingen door zaalhuurder zoals vastgelegd in de reservering overeenkomst;

7.2 Zaalverhuurder zal als dan het recht om over te gaan tot enige vorm van schadevergoeding.

8 Aansprakelijkheid

8.1 Zaalverhuurder kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld, noch door zaalhuurder, noch door gebruikers. Dit geldt zowel voor mogelijke materiële schade ten gevolge van verblijf binnen de ruimte van zaalverhuurder, als wel voor mogelijke schade ten gevolge van de door zaalhuurders aangeboden activiteiten.

9 Overige bepalingen

9.1 zaalhuurder/gebruiker verplicht zich de ruimte(n) en faciliteiten achter te laten in de staat zoals deze bij aanvang van het gebruik is aangetroffen.

9.2. De zaalverhuurder behoud het recht om de huurprijzen van zalen en faciliteiten in het  kalenderjaar te herzien, en dat zal 1 maand voor de wijziging gecommuniceerd worden per mail naar zaalhuurders als mede gepubliceerd worden op het website van Ons Mevrouw.

10 Toepasselijkheid bij geschillen

10.1 In geval van geschillen tussen zaalverhuurder en zaalhuurder is het Nederlands recht van toepassing.